Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

15-10-2013 - Afsluitdijk moet energiedijk worden
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil dat de Afsluitdijk een Energiedijk wordt. Daarvoor wordt er in Den Oever gewerkt aan test- en demontstratiefaciliteiten voor energiewinning uit spui- en getijstroom. Ook zorgt het ministerie voor Blue Energy proeven, waarbij energie wordt gewonnen uit het verschil tussen zoet en zout water.
De Waddenvereniging staat positief tegenover innovatieve methodes om energie te winnen uit de kracht van de natuur en vindt het daarom een goede zaak dat hiermee wordt geexperimenteerd. Het is daarbij wel belangrijk dat de gevolgen voor de natuur goed onderzocht worden, want dat is ook een belangrijke reden waarom je experimenteert.   Arjan Berkhuysen: ‘De Afsluitdijk is een goede plek om te testen met Blue Energy, omdat hier al een scheiding is tussen zoet en zout. Een gevolg mag natuurlijk niet zijn dat wanneer de resultaten positief zijn er overal nieuwe Afsluitdijken worden aangelegd om energie op te wekken.’ Op plekken waar een geleidelijke overgang is tussen zoet en zout water, komt een unieke natuur voor. Een vrije doorgang tussen zoet en zout is bovendien essentieel voor allerlei soorten trekvissen als de spiering of zalm. De Waddenvereniging werkt daarom juist bij de Afsluitdijk aan de realisatie van de vismigratierivier om de visstand te verbeteren. Mede op aandringen van de Waddenvereniging wordt er momenteel gewerkt aan een stevig monitoringsprogramma waarbij erop toegezien wordt wat de effecten zijn van de opwekking van Blue Energy voor de omringende natuur. Bron: Nieuwsbrief Waddenvereniging  - week 41